Jokaisella taloyhtiöasiakkaallamme on omat kotisivut ja sähköinen yhtiön tietopankki käytettävissä

Asukkailla, asukkailla, hallituksella ja tilintarkastajalla on omat käyttäjänäkymänsä. Alla oleva taulukko antaa kuvan, mitä kaikkea sivustoilta on kaiken aikaa nähtävissä ja saatavilla. Sähköinen asiointi on viety meillä edistyksellisellä tasolla. Taloyhtiötä tulee johtaa tiedolla. Asiakkaillamme tieto on todella käytettävissä.

Osakas
Hallitus
Tilintarkastaja
Asukas
Huoltoyhtiön yhteystiedot
Sisältö
Isännöitsijän yhteystiedot
Yhtiön perustiedot
Lukituskumppanin yhteystiedot
Hallituksen kokoonpano
Autopaikkaperiaatteet
Järjestysmääräykset
Asumisen ohjeet tietopankki
Asukastiedotteet
Osakastiedotteet
Hallitustiedotteet
Toimintaohjeet hätätilanteessa
Yhtiökokouspöytäkirjat, arkisto
Yhtiökokouskutsut, arkisto
Yhtiökokouskutsut, julkaisualusta
Tilinpäätös, vuosittainen arkisto
Yhtiöjärjestys
Tehdyt kunnossapitotyöt selonteko
Kunnossapitosuunnitelmat  (KPS)
Energiatodistukset
Talousarviot
Strategia  (jos on)
Kuntotutkimukset
Tekniset selvitykset
Urakka-asiakirjat
Asumisen ohjepankki, osakastaso
Kuvagalleria
Urakkakuvakansio
Asbestiohjeistus, osakasmuutostyöt
Hallituksen  kokouskutsut, arkisto
Hallituksen kokouspöytäkirjat, arkisto
Isännöintisopimus
Huoltosopimus
Sähkösopimus
Jätesopimus
Vakuutussopimukset
Vakuutuskirjat
Laajakaista,  kaapeli-tv sopimus
Tilintarkastuskertomukset
Hallitustyöskentelyopas
Sähköiset  rakennuspiirustukset
Talous, kk kirjanpito
Talous, kirjanpidon  tositteet
Talous, tuloslaskelma
Talous, tase
Talous, päiväkirja
Talous, pääkirja
Talous, tositepääkirja
Talous, tositepäiväkirja
Sähköinen  arkisto
Asukkaiden keskustelualue
Asukkaiden sähköinen "aloitepalsta"
Osakkaiden sähköinen keskustelualue
Osakkaiden sähköinen "aloitepalsta"
Hallituksen sähköinen keskustelualue
Kalenteritoiminto
Tilaus, isännöitsijätodistus
Tilaus,  lainaosuuslaskelma
Tilaus, avain
Tilaus,  talokirjaote
Varaus, autopaikka  tai irtisanominen
Varaus,  saunavuoro tai irtisanominen
Ilmoitus,  sisäänmuutto taloyhtiöön
Ilmoitus,  sisäänmuutto taloyhtiöstä
Ilmoitus,  vikailmoitus (ml huoltoon)
Ilmoitus,  häiriöilmoitus
Ilmoitus,  remontti/muutostyöilmoitus
Ilmoitus,  vesimittarilukema
Sähköinen  ilmoitustaulu tiedottamiseen
Mobiiliapplikaatio  matkapuhelimeen
Oma tahtotilanne  mitä sivuille haluatte
Osa-kas
Halli-tus
Tilintar-kastaja
Asu-kas
Huoltoyhtiön yhteystiedot
Sisältö
Isännöitsijän yhteystiedot
Yhtiön
perustiedot
Lukitus-
kumppanin yhteystiedot
Hallituksen kokoonpano
Autopaikka-periaatteet
Järjestys-määräykset
Asumisen
ohjeet
tietopankki
Asukas-
tiedotteet
Osakas-
tiedotteet
Hallitus-
tiedotteet
Toimintaohjeet hätätilanteessa
Yhtiökokous-pöytäkirjat,
arkisto
Yhtiökokous-kutsut, arkisto
Yhtiökokous-kutsut, julkaisualusta
Tilinpäätös, vuosittainen
arkisto
Yhtiöjärjestys
Tehdyt
kunnossa-
pitotyöt
selonteko
Kunnossa-pitosuunnitelmat (KPS)
Energia-
todistukset
Talousarviot
Strategia
(jos on)
Kuntotut-
kimukset
Tekniset
selvitykset
Urakka-
asiakirjat
Asumisen ohjepankki, osakastaso
Kuvagalleria
Urakka-
kuvakansio
Asbesti-
ohjeistus,
osakas-
muutostyöt
Hallituksen kokouskutsut, arkisto
Hallituksen kokouspöytäkirjat, arkisto
Isännöinti-
sopimus
Huoltosopimus
Sähkösopimus
Jätesopimus
Vakuutus-sopimukset
Vakuutuskirjat
Laajakaista, kaapeli-tv
sopimus
Tilintarkas-tuskertomukset
Hallitustyös-kentelyopas
Sähköiset rakennus-piirustukset
Talous, kk kirjanpito
Talous,
kirjanpidon tositteet
Talous, tuloslaskelma
Talous, tase
Talous,
päiväkirja
Talous,
pääkirja
Talous, tositepääkirja
Talous,
tosite-
päiväkirja
Sähköinen
arkisto
Asukkaiden keskustelualue
Asukkaiden sähköinen "aloitepalsta"
Osakkaiden 
sähköinen keskustelualue
Osakkaiden sähköinen "aloitepalsta"
Hallituksen 
sähköinen keskustelualue
Kalenteri-
toiminto
Tilaus, 
isännöitsijä-todistus
Tilaus,
lainaosuus-laskelma
Tilaus, avain
Tilaus,
talokirjaote
Varaus,
autopaikka tai irtisanominen
Varaus,
saunavuoro
tai irtisano-
minen
Ilmoitus, sisäänmuutto taloyhtiöön
Ilmoitus, sisäänmuutto taloyhtiöstä
Ilmoitus, vikailmoitus
(ml huoltoon)
Ilmoitus, häiriöilmoitus
Ilmoitus,  
remontti/
muutos-
työilmoitus
Ilmoitus, vesimittari-
lukema
Sähköinen ilmoitustaulu tiedottamiseen
Mobiiliappli-
kaatio
matkapuhe-
limeen
Oma tahto-
tilanne mitä
sivuille haluatte

Tarkennukset

Näkymät 4 eri dimensiolla: asukas, osakas, hallitus,  tilintarkastaja  
Näkymät ja valikot sovitaan yhtiön  kanssa.
Lisää  materiaalia saa sivuille vaikka kuinka paljon taloyhtiön oman tarpeen mukaan.
 tarkoittaa, että sovitaan yhtiön kanssa erikseen mitä tuodaan näkymään.
Tilintarkastaja  ja hallitus näkee aina kaiken (rasti kunkin kohdalla)  
Tilintarkastaja  tarkastaa tilikauden aineiston yhtiön omien sivujen kautta.
Taloustiedot  integroitu kiinteostöjärjestelmään ja kirjanpitoon.  
Osakkaan  näkymässä ei näy hallitustason vastuuasiat.
Asukkaan  näkymässä näkyy asukkaalle tärkeät tiedot.
Unikkotie 13, 01300 Vantaa
Y-tunnus 2772117-4
info@asuntomaisteri.fi
Puhelin 050 472 1688 / asiakaspalvelu

Avoinna
MA-TO klo 9-16
PE klo 9-15